11.06.2015
Pani wizytator mgr Regina Gregorczyk – wspomnienie.

Wspominamy Pedagoga, Nauczyciela, Koleżankę, Przyjaciela – Reginę Gregorczyk. Osobę, która całe swoje życie poświęciła pracy z ludźmi i dla ludzi, której „znakami rozpoznawczymi” były: kompetencja, pracowitość, wewnętrzne ciepło i urok osobisty.

Pani mgr Regina Gregorczyk urodziła się 1.01.1945 r. w Książu Wielkim. Po ukończeniu Studium Nauczycielskiego o kierunku chemia i fizyka na całe swoje życie, zawodowe i osobiste, związała się z Ziemią Proszowicką. Od 1.09.1965 r. - 31.08 1972 r. pracowała jako nauczyciel w SP, w Stogniowicach. Od 1.09.1972 r. – 31.08.1975 r. w SP nr 1 w Proszowicach, pełniąc tu jednocześnie funkcję kierownika Ogniska Metodycznego fizyki i chemii przy Powiatowym Ośrodku Metodycznym. Już wtedy dała się poznać jako bardzo dobry pedagog, doskonale znający swój warsztat zawodowy.


Jej rozległa wiedza, dobra komunikacja, niezwykła sumienność oraz serdeczność przyczyniły się do podniesienia poziomu pracy dydaktycznej i wychowawczej. Niosła również szczególną pomoc nauczycielom, zwłaszcza tym, z początkującym stażem nauczycielskim.


W 1975r. rozpoczęła pracę w Zbiorczej Szkole Gminnej, w Proszowicach, pełniąc tu również funkcję zastępcy Gminnego Dyrektora Szkół. W tym czasie współorganizowała i inicjowała szereg przedsięwzięć dynamizujących proces wychowawczy w skali Miasta i Gminy. W realizacji różnorodnych zadań, wynikających z zakresu pełnionych obowiązków, wyróżniało ją szczególne poczucie odpowiedzialności.


Nieustannie podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego; Studium Podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarządzania Oświatą, a także szereg kursów i szkoleń. Zdobytą wiedzę umiejętnie wykorzystywała w pracy z młodzieżą oraz wśród nauczycielskiego grona.


W roku 1984 rozpoczęła pracę w administracji oświatowej jako zastępca Inspektora Oświaty w Proszowicach, nie tracąc kontaktu ze szkołą. Wewnętrzne poczucie ładu, porządku i dyscypliny sprzyjało jej w dobrej koordynacji całokształtu podejmowanych przedsięwzięć wychowawczych, opiekuńczych oraz organizacji przedszkoli na terenie Gminy Proszowice.


W latach 1990-1998 zatrudniona była w Małopolskim Kuratorium Oświaty w Krakowie jako wizytator, a następnie dyrektor Delegatury Oddziału zamiejscowego w Proszowicach. Pełniła również funkcję kierownika pracy zespołu samokształceniowego zastępców inspektorów oświaty i wychowania.


Po likwidacji zamiejscowych delegatur, wróciła na pełny etat do SP nr 2, i tworzącego się zarazem Gimnazjum im. 6 Brygady Desantowo-Szturmowej gen. S. Sosabowskiego w Proszowicach. Tutaj aktywnie włączyła się w realizację reformy oświatowej, pełniąc funkcję lidera szkoleń przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Będąc wspaniałym nauczycielem i wrażliwym na problemy młodych, z zaangażowaniem i pasją przygotowywała młodzież do licznych konkursów. Dzięki jej pomocy wielu uczniów osiągnęło na szczeblu wojewódzkim tytuł laureata. Wykształciła i wspomagała w wychowaniu wiele pokoleń młodzieży, interesując się ich losem do ostatnich dni.


Za swoją pracę i szczególne w niej osiągnięcia na przestrzeni lat wielokrotnie była nagradzana i odznaczana. Do najważniejszych wyróżnień należą: Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznaka za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej, Nagrody Ministra Oświaty II i III stopnia (dwukrotnie), oraz wieloma Nagrodami Kuratora, Inspektora, Burmistrza i Dyrektora.


Od 1.09.2004 r. przeszła na emeryturę, pracując jeszcze z młodzieżą do 2009 r. Od 2 lat społecznie pełniła funkcję sekretarza zarządu Powiatowego Związku Emerytów i Rencistów w Proszowicach.


Była wspaniałym, opiekuńczym i cenionym nauczycielem. Dobrym, wyrozumiałym, wrażliwym człowiekiem. Oddaną, pomocną koleżanką. A nade wszystko bliską, niezapomnianą, nieodżałowaną przyjaciółką.


Nauczyciele