Statut

Dział 7

Uczniowie szkoły

  § 29

1.    Zgodnie z Konwencją o prawach dziecka uczeń ma prawo do:
1)    właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2)    opieki wychowawczej i warunków zapewniających mu bezpieczeństwo i ochronę przez wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności;
3)    życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
4)    swobody wyrażania myśli, przekonań, a w szczególności dotyczących życia szkoły, wyznawanej religii, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób;
5)    rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów;
6)    sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
7)    pomocy w przypadku trudności w nauce;
8)    korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;
9)    wpływu na życie szkoły poprzez działalność samorządową, zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.

2.    W przypadku naruszenia praw, uczeń może złożyć skargę:
1)    u wychowawcy;
2)    u pedagoga szkolnego;
3)    u rzecznika praw ucznia;
4)    u Dyrektora Gimnazjum.

3.    Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Gimnazjum, a w szczególności:
1)    systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach, przybywać na nie punktualnie, przygotowywać się do nich oraz właściwie zachowywać się w ich trakcie;
2)    przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
3)    przestrzegać zasad bezpieczeństwa w trosce o własne życie, zdrowie i higieniczny rozwój, nie stwarzać sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu innych;
4)    nie opuszczać terenu Gimnazjum w czasie zajęć przewidzianych w planie lekcji oraz zajęć dodatkowych;
5)    zachowywać się w każdej sytuacji w sposób godny ucznia, postępować zgodnie z normami przyjętymi w szkolnej społeczności;
6)    szanować poglądy i przekonania innych ludzi;
7)    szanować pracę własną, pracę rodziców, wychowawców i kolegów, dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
8)    szanować i dbać o mienie szkolne służące wszystkim uczniom i pracownikom szkoły oraz społeczeństwu naszej gminy;
9)    szanować symbole narodowe i szkolne;
10)    dbać o honor i tradycje szkoły;
11)    w dniach uroczystości szkolnych nosić strój galowy;
12)    dbać o staranny, estetyczny i czysty wygląd, w czasie zajęć przestrzegać zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły, z wyłączeniem zajęć sportowych, lekcji w terenie i wycieczek oraz zajęć pozalekcyjnych, uroczystości;
13)    podporządkować się zaleceniom Dyrektora Gimnazjum, rady pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego;
14)    pisemnego usprawiedliwienia nieobecności z podaniem przyczyny w terminie do 7 dni po absencji;
15)    nie włączać i nie korzystać z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć;
16)    nie nagrywania filmów i nie wykonywania zdjęć na terenie Gimnazjum bez zgody Dyrektora Gimnazjum;
17)    korzystać z pomieszczeń i sprzętu szkolnego zgodnie z ich przeznaczeniem i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz obowiązujących regulaminów;
18)    przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, używania i posiadania środków odurzających.

4.    (Uchylony)
5.    Uczeń może być nagradzany za: rzetelną naukę, wzorową postawę i wybitne osiągnięcia:
1)    pochwałą wychowawcy;
2)    pochwałą Dyrektora Gimnazjum;
3)    pochwałą Dyrektora Gimnazjum udzieloną publicznie wobec wszystkich uczniów,
4)    przedstawieniem najlepszych uczniów wobec całej wspólnoty uczniowskiej na zebraniu z rodzicami;
5)    listem gratulacyjnym dla rodziców za bardzo wysokie wyniki w nauce;
6)    wpisem do Złotej Księgi uczniów od średniej ocen 5,0 oraz wzorowym zachowaniem;
7)     książką i dyplomem;
8)    nagrodą dla Absolwenta Roku.

6.    Za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Gimnazjum uczeń może być karany:
1)    upomnieniem ustnym nauczyciela lub wychowawcy;
2)    upomnieniem nauczyciela lub wychowawcy na forum klasy z wpisem do dziennika, które może obniżyć ocenę zachowania;
3)    upomnieniem lub naganą Dyrektora Gimnazjum z wpisaniem do dziennika i obniżeniem oceny zachowania;
4)    wykluczeniem ucznia z imprez szkolnych odbywających się poza planem lekcyjnym;
5)    przeniesieniem ucznia do równoległej klasy;
6)    w uzasadnionych przypadkach uczeń na wniosek Dyrektora Gimnazjum może być przeniesiony przez Małopolskiego Kuratora Oświaty do innej szkoły, z równoczesnym skreśleniem z listy uczniów - do przypadków tych, należą:
a)    picie alkoholu;
b)    używanie i/lub rozprowadzanie narkotyków;
c)    rozboje z wymuszaniem.

7.    Kara nie może naruszać godności osobistej ucznia.


8.    Gimnazjum powiadamia rodziców o zastosowaniu wobec ucznia kary regulaminowej.


9.    Sposoby i formy dokumentowania kar:

1)    niewłaściwe zachowania ucznia zapisywane są przez nauczyciela w formie uwag w specjalnym zeszycie, zakładanym corocznie przez wychowawcę;
2)    zgromadzone uwagi są podstawą do wymierzania kar przez wychowawcę, bądź wnioskowania przez niego do Dyrektora Gimnazjum o nałożenie kar pozostających w jego uprawnieniach;
3)    Każda wymierzona kara winna być odnotowana w dokumentacji wychowawcy.

10.    Tryb odwołania się od wymierzonych kar:
1)    w przypadku kar nałożonych przez wychowawcę, uczniowi przysługuje prawo odwołania się w formie pisemnej z uzasadnieniem w terminie 7 dni do Dyrektora Gimnazjum;
2)    jeżeli karę nałożył Dyrektor Gimnazjum uczniowi przysługuje prawo odwołania się w formie pisemnej z uzasadnieniem do Organu Sprawującego Nadzór Pedagogiczny terminie do 14 dni;
3)    decyzja Dyrektora Gimnazjum oraz Organu Sprawującego Nadzór Pedagogiczny po odwołaniu jest ostateczna;
4)    w sprawach spornych, po wyczerpaniu wszystkich innych form odwoławczych, dotyczących zasadności udzielania uczniowi kary rodzice (prawni opiekunowie) mogą zwrócić się o wyjaśnienie sytuacji do Rzecznika Praw Dziecka.