ENGLISH TEACHING

 INICJATYWY W ZAKRESIE EDUKACJI

DRUGA EDYCJA PROGRAMU

Przedstawienie teatralne "Stańczyk 2008"

Program ma na celu wsparcie działań na rzecz poprawy poziomu nauczania języka angielskiego oraz jego promocji wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi. Priorytetem jest wyrównywanie, w powyższym zakresie, szans edukacyjnych dzieci i młodzieży spoza dużych aglomeracji miejskich.

Program jest jedyną niekomercyjną inicjatywą w Polsce, która promuje nauczanie języka angielskiego, ale także wspiera inicjatywy rodzące się małych społecznościach lokalnych. Wartością dodatkową jest wzmacnianie wśród osób oraz instytucji aplikujących do programu umiejętności korzystania z funduszy unijnych.

W dotychczasowych edycjach programu (2000-2007), dzięki 346 projektom dofinansowywanym na zasadach konkursowych, w wielu polskich szkołach powstały Kluby Miłośników Kultury Anglosaskiej i Języka Angielskiego. Dzieci i młodzież otrzymały możliwość obejrzenia anglojęzycznych filmów czy podyskutowania na różne tematy z „native speakerem”. Utworzono biblioteczki z literaturą i prasą anglojęzyczną, założono koła teatralne, organizowano konkursy wiedzy o anglosaskich pisarzach, kulturze i historii, a także festiwale piosenki. W projektach uczestniczyło bezpośrednio ponad 30 tysięcy osób – zarówno uczniowie, nauczyciele, rodzice, jak i inni członkowie społeczności lokalnych. W ramach programu zorganizowano też szkolenia i obozy językowe.
Zorganizowano również 46 weekendowych szkoleń „Teaching English Teachers” dla 1600 nauczycieli pochodzących głównie spoza dużych aglomeracji miejskich.
Zorganizowano pięć ogólnopolskich spotkań edukacyjnych – „English Teaching Market” – dla nauczycieli języka angielskiego oraz zainteresowanych instytucji, organizacji, szkół i wydawnictw. Uczestniczyło w nich ponad 2500 osób. Dzięki tym spotkaniom została uruchomiona stała sieć współpracy nauczycieli na rzecz „English Teaching”, wspierana przez kwartalnie wydawany Biuletyn Programu.
W styczniu został ogłoszony konkurs grantowy "Small Grants 2008", w którym o dotacje mogą ubiegać się niekomercyjne instytucje oświatowe, fundacje i stowarzyszenia z miejscowości do 20 tys. mieszkańców.
Dotacja PAFW wyniosła 2.338.000 USD, w tym na bieżącą edycję 900.000 USD.
W pierwszym terminie (do 30 stycznia 2008) na konkurs Small Grants nadesłano 309 wniosków. 63 z nich nie przeszły oceny formalnej. Każdy wniosek, spośród 246, które spełniły kryteria formalne, oceniany był niezależnie przez dwie osoby z komisji. Oceniający przyznawali punkty wg kryteriów zawartych w regulaminie, w skali od 0 do 120. Średnia arytmetyczna z obydwu ocen stanowiła podstawę zakwalifikowania wnioskodawcy do dofinansowania.
Gimnazjum w Proszowicach przedstawiło wniosek zakwalifikowany do dofinansowania. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 12 000 zł. Kordynatorem "Small Grants 2008" w naszej szkole jest mgr Izabella Krzywkowska. W realizację projektu aktywnie włączyła się młodzież i nauczyciele.
Warto dodać, że w roku 2007 nasze starania w konkursie "Small Grants 2007"  również zakończyły się sukcesem - dotacja 10 000 zł

Galeria zdjęćhttp://www.englishteaching.org.pl/files/?id_plik=134

Realizator programu:Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”
ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica
tel. (89) 625-36-51, tel./fax (89) 625-36-62
Strona programuwww.englishteaching.org.pl